Tájékoztató a közérdekű bejelentésekről és panaszokról

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá, és elbírálására a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

 

Nem minősül panasznak az a beadvány, ami közigazgatási, büntető- vagy polgári eljárás megindítására szolgál (például: keresetlevél, feljelentés, stb.), illetőleg jogerősen elbírált vagy még el nem bírált ügyben benyújtott azon kérelem, melyet az adott ügyben alkalmazandó eljárási törvények alapján kell elbírálni (például: kizárás iránti kérelem, soronkívüliség iránti kérelem, fellebbezés, perújítási, valamint felülvizsgálati kérelem, stb.)

 

Nem minősül jog- vagy érdeksérelemnek az, ha a bíróság nem úgy dönt az ügyben, ahogy azt a peres fél szeretné, vagy ha büntetőeljárásban megállapítja a vádlott bűnösségét, hiszen ezen döntések – bár az érintett személyre nézve kétségtelenül hátrányosak – jogszabályon alapulnak, továbbá ellenük rendes (fellebbezés) és rendkívüli (perújítás, felülvizsgálat, stb.) jogorvoslatnak van helye.

 

A közérdekű bejelentés, panasz benyújtásának módja:

 

Közérdekű bejelentéssel, panasszal bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton fordulhat az ügyben érintett bíróság vezetőjéhez. A közérdekű bejelentéseket, panaszokat közvetlenül az elbírálásra jogosult bíróságnak kell benyújtani, ugyanis az elbírálásra nem jogosult bírósághoz benyújtott panaszt, közérdekű bejelentést érdemi vizsgálat nélkül továbbítani kell az illetékes bíróság vezetőjének.

 

Fontos változás 2015. március hó 1. napjától kezdődően, hogy az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban benyújtott panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarához kell előterjeszteni.

 

A közérdekű bejelentést, panaszt a legcélszerűbb írásban vagy elektronikus úton eljuttatni az elbírálására jogosult bíróságnak a következők figyelembevételével:

 

A beadványban mindig meg kell jelölni az érintett bíróságot és az ügyszámot (ezek minden bírósági határozaton, iraton szerepelnek a bal felső sarokban). Az ügyintézést megkönnyíti, ha feltüntetésre kerül az érintett bíró (igazságügyi alkalmazott) neve is. Írásbeli beadvány esetén mindenképpen törekedni kell az olvashatóságra. A beadványon kérjük tüntesse fel nevét és azt a címet, melyre a válasz kézbesítését kéri.

 

A Miskolci Törvényszék internetes oldalán (www.miskolcitorvenyszek.birosag.hu) valamennyi bíróság címe, illetőleg egyéb elérhetőségei (telefon, fax, elektronikus levélcím) megtalálhatóak.

 

A közérdekű bejelentés, panasz elbírálása

 

A bíróság tevékenységét (mulasztását) érintő közérdekű bejelentést, panaszt a bíróság elnöke, illetve a bíróság Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) rendelkezése szerint eljáró más vezetője vizsgálja meg és intézi el 30 napon belül. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt a közérdekű bejelentés, panasz érkezésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni kell. Az elintézés várható időtartama 45 napnál nem lehet hosszabb.

 

A bíró magatartása elleni panaszt a szolgálati hely szerinti bíróság elnöke, illetőleg a bíróság SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően kijelölt bírósági vezető, az igazságügyi alkalmazott magatartása elleni panaszt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető vizsgálja meg. A helyi bíróság és a munkaügyi bíróság elnöke elleni panaszt a törvényszék elnöke vizsgálja meg és intézi el.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése értelmében „a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.”

 

A bírói függetlenség Alaptörvényben deklarált ezen elve okán az eljárás szabályszerűségét, valamint a bírósági döntések megalapozottságát a jogorvoslati rend szerint egy felsőbb bíróság jogosult megvizsgálni. Ilyen jogosultsággal az OBH elnöke mellett más bírósági igazgatási vezetők sem rendelkeznek. Ebből következően a bíróság döntéseinek érdemét és az eljárás szabályszerűségét illető vélemény, kérelem a rendes és a rendkívüli jogorvoslat keretein belül terjeszthető elő.

 

Közérdekű bejelentés vagy panasz alapján az eljárásra jogosult bírósági vezető tehát kizárólag az ítélkezés ügykörén kívül járhat el; igazgatási, ellenőrzési jogköre nem terjed ki arra, hogy egy konkrét bírói döntést felülbíráljon, megváltoztasson; kizárólag a bíróság igazgatására tartozó kérdésben tehet intézkedést.

 

A vizsgálat befejezésekor az eljárásra jogosult a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíti.

 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata indokolás nélkül mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

A közérdekű bejelentő, a panaszos védelme

 

A bejelentőt nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, panasz megtétele miatt. A bejelentő személyes adatai csak a közérdekű bejelentés, panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai, egyértelmű hozzájárulása nélkül, nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult bíróság vagy hatóság, illetve személy részére átadhatóak.

 

Az Országos Bírósági Hivatal az EKOP 2.1.22. „Levelező" projektben kialakította annak lehetőségét, hogy a panaszok benyújtása az ügyfélkapu igénybevételével, elektronikus felületen keresztül történhessen, amely az alábbi oldalon keresztül érhető el: http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

Az oldalon az elektronikusan benyújtható panaszok mellett általános tájékoztatókat és közérdekű bejelentés, panasz sablonokat is elérhetnek az ügyfelek.

Ha az ügyfél nem rendelkezik ügyfélkapuval, a jogszabály, illetve a szabályzatunk is biztosítja számára, hogy a panaszokat az elektronikus levelező rendszeren keresztül  benyújthassa az illetékességi területe szerinti bíróság részére, mely email cím megtalálható az adott bíróság elérhetőségei között.